2016 අ‍.පො.ස (උසස් පෙළ) – ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය

2016 අ‍.පො.ස (උසස් පෙළ) – ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය

එක් එක් අංශවල සිසුන් සමත් ප්‍රතිශතය

විද්‍යා අංශය (සිංහල)
විද්‍යා අංශය (ඉංග්‍රීසි)
වාණිජ
කලා
ඉංජිනේරු තාක්ෂණය
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණය

අංශය පෙනී සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව සමත් සිසුන් ප්‍රමාණය සමත් ප්‍රතිශතය
විද්‍යා අංශය (සිංහල) පළමු වර 67 28 42%
දෙවන වර 35 20 57%
විද්‍යා අංශය (ඉංග්‍රීසි) පළමු වර 07 01 14%
දෙවන වර 02
වාණිජ පළමු වර 55 53 96%
දෙවන වර 06 06 100%
කලා පළමු වර 16 09 56%
දෙවන වර 02 02 100%
ඉංජිනේරු තාක්ෂණය පළමු වර 149 119 80%
දෙවන වර 13 06 46%
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණය පළමු වර 61 51 84%
දෙවන වර 07 05 71%

එක් එක් අංශවල සිසුන්ගේ සාමාර්ථ

අංශය පෙනී සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව විෂයයන් 3ම සමත් සිසුන් ප්‍රමාණය විශ්වවිද්‍යාල සුදුසුකම් ලද සිසුන් ප්‍රමාණය විෂයයන් 3ටම A  සාමාර්ථ ලද සිසුන් ප්‍රමාණය විෂයයන් 3ම අසමත් සිසුන් ප්‍රමාණය
විද්‍යා අංශය (සිංහල) පළමු වර 67 28 28 0 11
දෙවන වර 35 20 0 02
විද්‍යා අංශය (ඉංග්‍රීසි) පළමු වර 07 01 01 0 02
දෙවන වර 02 01
වාණිජ පළමු වර 55 51 51 06 0
දෙවන වර 06 06 06 02 0
කලා පළමු වර 16 09 09 0 02
දෙවන වර 02 02 02 0
ඉංජිනේරු තාක්ෂණය පළමු වර 149 119 119 0 02
දෙවන වර 13 06 06 0 01
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණය පළමු වර 61 51 51 0 0
දෙවන වර 07 05 05 0 0

සමස්ත ප්‍රතිපල විග්‍රහය

විද්‍යා විෂය ධාරාව - සිංහල මාධ්‍යය

විෂයය පෙනී නොසිටි සිසුන් පෙනී සිටි සිසුන් සමත් ගණන සමත් ප්‍රතිශතය A B C S F
පි ගැ පි ගැ පි ගැ පි ගැ පි ගැ පි ගැ
භෞතික විද්‍යාව පළමු වර 03 01 68 39 57% 0 0 0 0 03 01 16 19 05 24
දෙවන වර 01 01 35 26 74% 0 0 04 0 05 03 04 10 03 06
රසායන විද්‍යාව පළමු වර 03 01 66 41 62% 0 0 0 0 02 02 14 23 07 18
දෙවන වර 01 01 37 23 62% 0 0 04 0 04 05 01 09 07 07
ජීව විද්‍යාව පළමු වර 0 01 34 29 85% 0 0 01 01 03 07 04 13 02 03
දෙවන වර 0 01 22 19 86% 01 0 02 0 01 05 03 07 01 02
සංයුක්ත ගණිතය පළමු වර 03 0 32 17 53% 01 0 0 0 02 01 05 08 05 10
දෙවන වර 01 0 12 11 92% 0 0 01 0 04 0 02 04 01 0
කෘෂි විද්‍යාව පළමු වර
දෙවන වර 01
සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි පළමු වර 02 01 71 47 66% 0 03 0 01 04 07 12 20 07 17
දෙවන වර 0 01 33 28 85% 0 01 02 01 02 06 07 09 05 0

විද්‍යා විෂය ධාරාව - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය

විෂයය පෙනී නොසිටි සිසුන් පෙනී සිටි සිසුන් සමත් ගණන සමත් ප්‍රතිශතය A B C S F
පි ගැ පි ගැ පි ගැ පි ගැ පි ගැ පි ගැ
භෞතික විද්‍යාව පළමු වර 05 01 20% 0 0 0 0 0 0 01 0 02 02
දෙවන වර 01 02 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02
රසායන විද්‍යාව පළමු වර 07 04 57% 0 0 0 0 0 0 02 02 02 01
දෙවන වර 01 02 01 50% 0 0 0 0 0 0 0 01 0 01
ජීව විද්‍යාව පළමු වර 02 02 100% 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0
දෙවන වර 01 02 02 100% 0 0 0 0 0 01 0 01 0 0
සංයුක්ත ගණිතය පළමු වර 05 02 40% 0 0 0 0 0 0 01 01 03 0
දෙවන වර 01 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01
කෘෂි විද්‍යාව පළමු වර
දෙවන වර
සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි පළමු වර
දෙවන වර

වාණිජ විෂය ධාරාව - සිංහල මාධ්‍යය

විෂයය පෙනී නොසිටි සිසුන් පෙනී සිටි සිසුන් සමත් ගණන සමත් ප්‍රතිශතය A B C S F
පි ගැ පි ගැ පි ගැ පි ගැ පි ගැ පි ගැ
ආර්ථික විද්‍යාව පළමු වර 55 53 96% 01 10 02 13 5 12 02 08 01 01
දෙවන වර 03 6 6 100% 01 01 0 02 0 02 0 0 0 0
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පළමු වර 51 51 100% 02 14 04 17 03 11 0 0 0 0
දෙවන වර 03 06 06 100% 01 01 0 0 0 04 0 0 0 0
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පළමු වර 04 04 100% 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
දෙවන වර 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ගිණුම්කරණය පළමු වර 55 53 96% 02 10 01 06 03 12 06 13 0 02
දෙවන වර 03 06 06 100% 01 03 0 0 0 0 02 0 0 0
සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි පළමු වර                              
දෙවන වර                              

කලා විෂය ධාරාව - සිංහල මාධ්‍යය

විෂයය පෙනී නොසිටි සිසුන් පෙනී සිටි සිසුන් සමත් ගණන සමත් ප්‍රතිශතය A B C S F
පි ගැ පි ගැ පි ගැ පි ගැ පි ගැ පි ගැ
ජපන් භාෂාව පළමු වර 01 10 9 90% 0 01 0 01 0 03 0 04 0 01
දෙවන වර 01 01 100% 0% 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0
ප්‍රංශ භාෂාව පළමු වර 06 04 67% 0 0 0 0 0 01 0 03 0 02
දෙවන වර 01 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පළමු වර 01 14 13 93% 0 0 0 01 0 04 0 08 0 01
දෙවන වර 02 01 50% 0 0 0 0 0 0 0 01 0 01
ආර්ථික විද්‍යාව පළමු වර 01 16 15 94% 0 03 0 02 0 05 0 05 0 01
දෙවන වර 02 02 100% 0 0 0 01 0 0 0 01 0 0
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පළමු වර 02 01 50% 0 0 0 0 0 01 0 0 0 01
දෙවන වර
සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි පළමු වර                              
දෙවන වර                              

ඉංජිනේරු තාක්ෂණය විෂය ධාරාව - සිංහල මාධ්‍යය

විෂයය පෙනී නොසිටි සිසුන් පෙනී සිටි සිසුන් සමත් ගණන සමත් ප්‍රතිශතය A B C S F
පි ගැ පි ගැ පි ගැ පි ගැ පි ගැ පි ගැ
ඉංජිනේරු තාක්ෂණය පළමු වර 03 149 140 94% 0 0 19 0 48 04 65 04 09 0
දෙවන වර 12 03 13 10 77% 0 0 0 0 01 0 09 0 03 0
තාක්ෂණය සඳහා විද්‍යාව පළමු වර 01 149 137 92% 04 0 13 0 46 06 66 02 12 0
දෙවන වර 12 03 13 10 77% 0 0 0 0 01 0 09 0 03 0
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පළමු වර 01 129 107 83% 0 0 03 0 50 03 48 03 22 0
දෙවන වර 07 03 07 04 57% 0 0 0 0 0 0 04 0 03 0
භූගෝල විද්‍යාව පළමු වර 06 06 06 100% 01 0 01 0 01 01 02 0 0 0
දෙවන වර 02 02 02 100% 0 0 0 0 01 0 01 0 0 0
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පළමු වර 05 05 100% 01 0 01 0 02 0 01 0 0 0
දෙවන වර 03 02 02 100% 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0
ආර්ථික විද්‍යාව පළමු වර 03 03 100% 0 0 01 0 02 0 0 0 0 0
දෙවන වර
ගිණුම්කරණය පළමු වර 04 03 75% 0 0 0 0 01 01 01 0 01 0
දෙවන වර 01 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0
කෘෂිකර්මය පළමු වර     02 01 50% 0 0 0 0 0 0 01 0 01 0
දෙවන වර    – 01 01 100% 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0
චිත්‍ර පළමු වර 01 01 100% 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණය විෂය ධාරාව - සිංහල මාධ්‍යය

විෂයය පෙනී නොසිටි සිසුන් පෙනී සිටි සිසුන් සමත් ගණන සමත් ප්‍රතිශතය A B C S F
පි ගැ පි ගැ පි ගැ පි ගැ පි ගැ පි ගැ
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණය පළමු වර 61 59 97% 0 0 01 04 09 17 11 17 01 01
දෙවන වර 13 06 05 83% 0 0 0 0 0 0 0 05 0 01
තාක්ෂණය සඳහා විද්‍යාව පළමු වර 61 54 89% 0 0 01 02 04 08 13 26 04 03
දෙවන වර 12 07 06 86% 0 0 0 0 0 0 0 06 0 01
කෘෂිකර්මය පළමු වර 43 37 86% 0 0 01 01 05 16 07 07 04 02
දෙවන වර 02 03 03 100% 0 0 0 01 0 0 0 02 0 0
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පළමු වර 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
දෙවන වර 01 01 01 100% 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පළමු වර 16 13 81% 0 0 0 0 0 04 03 06 02 01
දෙවන වර 06 03 03 100% 0 0 0 0 0 0 0 03 0 0
භූගෝල විද්‍යාව පළමු වර 01 01 100% 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0
දෙවන වර 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ආර්ථික විද්‍යාව පළමු වර 01 01 100% 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0
දෙවන වර 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0