සෞන්දර්ය අංශය 

නර්තනය, සංගීතය හා නාට්‍ය හා රංග කලාව හදාරන සිසු දරුවන්ගේ සාමූහික ප්‍රයන්තයක් ලෙස සෞන්දර්යය අංශය ක්‍රියාත්මක වේ. පෙරදිග සංගීතය හා නර්තනය විෂයයන්ගෙන් පලාත් ජයග්‍රහණ රැසක් ලබා ගැනීමට 2016 වර්ෂයේ දී හැකි විය. එසේම “මිහිනද ප්‍රතිභා” ප්‍රාසාංගික කලා උළෙල අති උත්කර්ෂවත් ලෙස පවත්වා දූ  පුතුන්ගේ දක්ෂතා එළි දැක්වීමට මං පෙත් විවර කරන ලදී.

භාර ගුරුභවතුන් :            එච්.ඒ.ටී. නයනජිත් මයා