විෂය සමගාමී ක්‍රියාකාරකම් (Co-Curricular Activities)

ප්‍රධාන සංගම්

ශිෂ්‍ය පාර්ලිමේන්තුව

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • පුජ්‍ය සිරිසුභාවි හිමි
 • කේ.එම්. ඉෂානි මිය

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය

මාධ්‍ය ඒකකය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • වයි.කේ.එස්. වසන්ත මයා
 • ජේ.එම්.එස්.ටී.තිලකරත්න මයා
 • ජී.එල්.එල්. හිමාලිකා මිය

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය

ශිෂ්‍ය නායක සංගමය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • ප්‍රසාද් කුමාර මයා
 • එච්.ජී. ප්‍රියංකා මිය
 • ආර්.එම්.ලජජේ.එල්.රතත්නායක මිය

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය

බල දක්ෂ සංගමය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • එච්.ඒ.ටී නයනජිත්
 • එන්.එස්.ඒ කොස්තා
 • ඩබ්.එච්.ඩබ් දිසානායක
 • කේ කෝෂිලා
 • ඩබ්.එස්.එන් පෙරේරා

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය

බල දක්ෂිකා සංගමය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • ජේ.එන්.සූරියාරච්චි
 • ආර්.එම් ශකිලා සුජානි
 • ජේ.එම්.එම්.ආර් ඒකනායක
 • ඒ.එස්.ආර්.ගීතිකා

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය

රතු කුරුස සංගමය

විද්‍යාලයීය රතු කුරුස සංගමය පාසලේ ක්‍රියාකාරී සංගමයකි. මෙම සංගමයට පණ පොවන සාමාජික සාමාජිකාවන්ගේ දැනුම වර්ධනය සඳහා පුහුණු සැසි පැවැත්වීම සිදු විය. තව ද මෙම සංගමය මගින් රතු කුරුස ඒකකය පවත්වගෙන යාම, ප්‍රථමාධාර ලබා දීම් හා පරිසර ආරක්ෂණ වැඩසටහන් යටතේ ශ්‍රමදාන වැනි අවශ්‍යතාවයන්  ඉටු කරමින් ඉතා සාර්ථක ගමනක යෙදේ.

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • ඒ.ජී.එච්. රත්නාකුමරි මිය
 • වී.ජී.සී.ජයවන්ති මිය
 • ඩී.ආර්.එන්. සේනාධිපති මිය
 • එස්.එස්.එස්. විදානගමගේ මිය
 • එම්.එච්.බී.එස්.ජයවර්ධන මිය

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය

තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • ආර්.වී.ආර්.චන්ද්‍රසරි මිය
 • පී.එස්.එල්.ලපෙරේරා මයා
 • අල්විස් චාරුණී මිය
 • පියුමාලි ජයසූරිය මිය
 • ටී.ඩී.එස්.ඩේ.ජයතුංග මයා

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය 

සෞඛ්‍යදාන සංගමය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • බී.දේ.ඒ.අශෝකා මිය
 • එස්.එච්.එච්.ගයන්ති මිය
 • කේ.ඩී.ටී. හිරුණිකා මිය
 • ටී.ඩී.මුණසිංහ මියා
 • ඩී.ආර්.ජී.සුමිත්‍රාරච්චි මිය

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය 

තාරකා විද්‍යා සංගමය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • සත්සර ඩයස් මයා
 • ඩේ.ඒ.ජී.යූ.අයි. වේදආරච්චි මිය
 • මනෝජ් මධූශාන්ත මයා
 • සංජය කොස්තා මයා
 • ජී.ඒ.එස්.කරුණාසේන මයා

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය 

අධ්‍යාපනික සංගම්

බෞද්ධ සංගමය

බෞද්ධ ධර්මාචාර්යය වරු 06 දෙනෙකුගේ දායකත්වය ලබන පාසල් බෞද්ධ සංගමය ඉතාම සක්‍රිය සංගමයක් ලෙස කැපී පෙනෙන මෙහෙයක් ඉටු කරයි. පාසලේ බෞද්ධ වටපිටා තව තවත් පෝෂණය කරමින් ශීල සමාදාන, පෙර පොහොය වැඩසටහන්, වැඩිහිටි ළමා නිවාසවලට දායකත්වය ලබා දීම, ගිරිභණ්ඩ පූජාවට දායක වීම, වෙසක් සතිය, අසරණ සරණ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම ආදී විවිධ ආගමික, සමාජීය වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. එසේම පාසලේ උපන්දිනය සමරනු වස් ජනවාරි 19 වන දින රාත්‍රී පිරිත් සජ්ජායනාව පවත්වා පසු දින මහා සංඝරත්නය විෂයෙහි සංඝගත දක්ෂිණාව පවත්වා ආගමික ලැදියාව දූ පුතුන් වෙත ලබා දීමට කටයුතු කරයි.

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • පූජය සරණිකිත්ති හිමි
 • පුජ්‍ය සද්ධාවිමල හිමි
 • පුජ්‍ය අමරවංශ හිමි
 • මයුමි විජේසිංහ මිය
 • මනූජා කුමාරි මිය
 • ජී.එම්.ඒ.ජේ.එස්.මුණසිංහ මෙනවිය

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය 

සිංහල සාහිත්‍ය සංගමය

භාෂා ඥාණය  වැඩි දියුණු කිරීමත් ප්‍රකාශ හැකියාව වර්ධනය කිරීමත් තුලින් සිංහල භාෂාව පිලිබඳ පාසල් දැනුමක් ඇති සිසුන් ජාතියට දායාද කිරීම සිංහල සාහිත්‍ය සංගමයේ වගකීමකි.ඒ අනුව සිංහල භාෂා දින තරඟ සඳහා දරුවන් පුහුණු කර ඉදිරිපත් කරන ලද අතර කථික තරඟාවලියන්ගෙන් සමස්ත ලංකා ජයග්‍රහණ හා පලාත් ජයග්‍රහණ රැසක් දිනාගැනීමට සිංහල සාහිත්‍ය සංගමයට හැකි විය.

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • එන්.ඩබ්.ඩි  නයනායක්කාර මිය
 • අචලා ශාමිනි මිය
 • රුචිනි මහේෂිකාමෙනවිය

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය 

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය සංගමය - English Literary Association

ඉංග්‍රීසි භාෂා කුසලතා වර්ධනය කිරීමට  මහඟු දායකත්වයක් ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය සංගමය මඟින් දරුවන්   වෙත ලබා දෙයි. 2016 වර්ෂයේදී ඉංග්‍රීසි භාෂා තරඟ වලින් කලාප හා පළාත් ජයග්‍රහණ රැසක් අත්පත්  කර දෙමින් පාසලට කීර්තියක් ලබා දීමට හැකියාව සැලසුනි.

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • කාංචනා විතානගේ මිය
 • ප්‍රියංගා ගුණසිංහ මිය
 • දිනුෂිකා හේවාරච්චි මිය
 • දර්ශනී ධනුෂිකා මිය
 • ඉරේෂා සමරවික්‍රම මිය

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය 

දෙමළ භාෂා සංගමය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • එස්.සුගන්යා
 • සී. චන්ද්‍රමදී
 • ඩේ.ඒ. අලේෂා එරන්දි
 • කේ.එම්.එස්එච්.ගුණසේකර
 • ඩී.ටී. ඉරේෂා
 • කේ.ඩේ. නිරෝෂා නිල්මිණි

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය

විද්‍යා සංගමය

නවීන තාක්ෂණය සමග පෙරට යාමට සිසුන් සවිමත් කරනා විද්‍යා සංගමය පාසලේ ක්‍රියාකාරී සංගමයකි. විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේ කලාප මට්ටමේ ජයග්‍රහණ ලබා පළාත් මට්ටමේ ජයග්‍රහණ ද වාර්තා කිරීමට සිසුහු සමත් වූහ

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • ජගත් ගුණවර්ධන මයා
 • ඩී.ආර්.ජී.සුමිත්‍රාආරච්චි මෙනවිය
 • ප්‍රසාද් එරංග මයා
 • එස්.පී. තලගල මිය
 • කලණි මුණසිංහ මිය

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය 

ගණිත සංගමය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • නිශාන්ත රුද්‍රිගු
 • ඩබ් සි පි ජේ විජේසේකර
 • ඊ එම් රූබසිංහ
 • ටී එන් ටී ස්වේන්ද්‍රි
 • ඩබ් එම් ප්‍රභානි
 • එම් ඒ එස් ප්‍රියදර්ශනී

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය

වාණිජ සංගමය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • දේ.ටී.සී.සිල්වා මයා
 • කේ.එම්.එච්.එස්.ලක්මාලි මිය
 • එම්.ජී.ඩී.ප්‍රියදර්ශනී මිය
 • එම්.පී.ජී.ඉන්දිකා දර්ශනී මිය
 • එම්.එච්.සෙව්වන්දි මෙනවිය
 • විරාජ් සාගර මයා

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය 

කලා සංගමය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • රුවන් හේට්ටිආරච්චි මයා
 • ප්‍රදීපා සිල්වා මිය
 • භාෂිණි ගුණවර්ධන මෙනවිය
 • තිවංක නයනජිත් මයා
 • නිලුකා ධන්වන්තරී මිය
 • අනුරාධ පෙරේරා මිය

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය 

ඉතිහාස සංගමය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • පූජ්‍ය විජිතානන්ද හිමි
 • පී.ඩී මුණසිංහ මිය
 • ඩී.එම්.ඩබ්.ආර් විජයතිලක මිය
 • ඩේ.එස්.ඒ. වීරකොන් මිය
 • ලහිරු බණ්ඩාරනායක මයා
 • එල්.එල්  ගීතිකා ප්‍රියංගනී මිය

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය

භූගෝල විද්‍යා සංගමය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • ආර්.එම්.පී.එච්. දෙවිනුවර මිය
 • අමාලි ආරියවංශ මිය
 • එස්.ටී.එස්. නිකපිිටීය මයා
 • අයි.කේ. එලමල්දෙණිය මිය

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය

තාක්ෂණ සංගමය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • අසංක රාමනායක මයා
 • සංජීව පතිරණ මයා
 • පවිත්‍රා වික්‍රමනායක මිය
 • එස්.අයි.ආර්.පෙරේරා මයා

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය

අධ්‍යාපනික කවයන්

පෙරදිග සංගීත කවය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • එස්.එච්.එන්.එස්.සිල්වා මිය
 • තිළිණි රණසිංහ මිය
 • කේ.ඒ.ඩී.පී.එම්. කුමාරි මිය
 • වයි.කේ.එස්.වසන්ත මයා

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය 

නර්තන කවය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • එන්.පී.එස්. වික්‍රමනායක මයා
 • එච්.ඒ. තිවංක මයා
 • එම්.අයි.එච්.පීරිස් මිය
 • ආර්.යූ.ආර්.පී.පෙරේරා මිය
 • ටී.ඩී.මුණසිංහ මිය
 • කේ.එම්.ඉෂානි මිය

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය 

චිත්‍ර කාවය

සෞන්දර්යාත්මක කුසලතා වර්ධනය කර නිර්මාණාත්මක චින්තනයට පණ පොවන මහින්දීය දූ දරුවන්ගේ කුසලතාවයන් එළි දැක්වීමට 2016 වසරේ දී චිත්‍ර සංගමයේ දායකත්වය නොමසුරු ව ලබා දෙන ලදී. මෙහිදී ටොයෝටා සිහින කාරය, රූ සිත්තම් , සෝලියස් මැන්දිස් ළමා චිත්‍ර තරගය, රාජ්‍ය ළමා චිත්‍ර තරගය හා විවිධ ආයතන හා පාසල් මගින් පවත්වන ලද චිත්‍ර තරඟ රැසකට නිර්මාණයන් යොමු කර ජයග්‍රහණ රැසක් අත් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණි.

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • එම්.ඩී.එන්. ධන්වන්තරී මිය
 • ආර්.ජී.ඔමාලි රදිකා මිය
 • ජයන්ත ඒකනායක මයා
 • ආර්.එම්.බී.චලනි මිය
 • අනෝමා ජයරත්න මිය

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය 

නාට්‍ය කවය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • අනුරාධා පෙරේරා මිය
 • එම්.පී.ඒ.ඩී.ඒ.ජයසේකර මයා
 • එම්.එම්.පාලිත මයා
 • ඩී.වයි.සූරියආරච්චි මයා
 • ජී.එම්.ඒ.ජේ.එස්. මුණසිංහ මෙනවිය

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය 

බටහිර සංගීත කවය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • භාෂිනි ගුණවර්ධන මෙනවිය
 • එම්.ඩේ.කේ.යූ.කේ. ජයසේකර මිය
 • ආර්.එ.එල්.යූ. රූපසිංහ මිය
 • ඒ.සී.මහලියනආරච්චි මිය
 • සරණි වීරසිංහ මිය

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය 

පරිසර කවය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • එස්.ආර්.ආර්.ඩබ්‍.ඩබ්‍.එම්.පී.කේ. වික්‍රමසිංහ මිය
 • කලානි මිය
 • එම්.එස්.දිල්රුක්ෂි මිය
 • එස්.එන්.ඒ.එස්.නානායක්කාර මයා
 • එස්.ඩී.ප්‍රභාෂනි මිය

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය

අධ්‍යාපනික සමාජ

පාඨක සමාජය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • ප්‍රියදර්ශනී කුඹුරේගම මිය
 • එස්.ඩී.එන්.එස්.සමරනායක මිය
 • රනීෂා බණ්ඩාර මෙනවිය
 • ප්‍රසාදි  නේත්තිකුමාරි මිය
 • ඩබ්.එම්.ආර්.එම්.ප්‍රියදර්ශනී මිය
 • ඊ.එම්.එස්.ජේ.ඒකනායක මයා

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය

ලේඛන සමාජය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • එච්.ජී.ප්‍රියංකා මිය
 • කේ.ඒ.සී.එස්.පෙරේරා මිය
 • අචලා ශයාමිනි මිය
 • බුද්දිකා හේරත් මිය
 • ඩබ්.එල්.පී.එන්.දිනුකා මිය

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය

චින්තන සමාජය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • ඉෂානි ඉද්දමල්ගොඩ මිය
 • එච්.එම්.ඩී.එන්.හේරත්
 • කේ.කේ.ඩී.ඩී.තමරනාත් මයා

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය

වෙනත් සංගම්

වීඩියෝ ග්‍රැෆික් සංගමය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • ඩබ්‍.ජී.රුවන් කුමාර
 • අයි.ඩී.ජේ.පී.ඉද්දමල්ගොඩ
 • ආර්.එම්.ආර්.නදීශානි රාජපක්ෂ
 • සී.එස්.විතානාච්චි
 • එන්.ජී.එම්.පෙරේරා
 • ඩබ්.ඒ.ඒ.ඉසුරංග

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය

ඡායාරූප කාලා සංගමය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • ඩබ්‍.ජී.රුවන් කුමාර මයා
 • ජයන්ත ඒකනායක මයා
 • ඹමාලි  රාධිකා මෙනවිය
 • ඊ.කේ.එම්.මදුමාධවී මෙනවිය
 • ජේ.කේ.එන්.ජි.ජයලකොඩි මිය

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය

දැනුම මිණුම සංගමය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • චමනි විජෙසේකර මිය
 • කේ.ජී.ඩී.ගුණවර්ධන මයා
 • ඉනෝකා සපුතන්ත්‍රි මිය
 • සුමුදු සමරසිංහ මිය
 • ඩේ.ඩේ.ටී.එන්.පෙරේරා මිය

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය 

මුද්දර සංගමය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • කෞමදී ලියනගෙ මිය
 • එන්.ජී.කෝෂිලා මිය
 • ජි.එච්.කේ.ලක්ෂ්මි මිය
 • එම්.ඊ.එච්.කරුණාරත්න මයා
 • එම්.එච්.සී.එන්. මධුරංග මයා

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය

ගගන විද්‍යා සංගමය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • ඩබ්‍.එස්.ප්‍රියන්ත මයා
 • එම්.ඩේ.කේ.කේ.ජයසේකර මිය
 • සෙව්වන්දි අමරසේකර මිය
 • කෞෂල්‍ය හොරලවිතන මිය

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය 

නව නිපැයුම් කරුවන්ගේ සංගමය

පාසල් මාතාවට පමණක් නොව සමස්ත දිවයිනටම කීර්තියක් අත් කර දෙමින් මලයාසියාවේ පැවැති නව නිපයුම්කරුවන්ගේ තරඟාවලියේ දී ප්‍රථම ස්ථානය දිනා අපේ රට රනින් බබලවන්නට මහින්දීය හේෂාන් පුතණුවන් සමත් විය.

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • ඩබ්‍.සී.පී.දේ. විදේසුන්දර මයා
 • ප්‍රදීපා ඩග්ලස් මිය
 • කේ.අයි.ඩී.සී.කුමාරසිරි මිය
 • එස්.පී.බී.ඒ.අයි. සෙනෙවිරත්න මිය
 • අයි.ඩී.පී.අයි. ඉද්දමල්ගොඩ මයා

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය

වෘත්තිය මාර්ගෝපදේශන සංගමය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • එම්.ඒ. දීපානි මිය
 • සේව්වන්දි අමරසේකර මිය
 • වෙනුර පින්නවල මයා
 • ප්‍රියදර්ශනී කුඹුරේගම මිය

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය

මත් ද්‍රව්‍ය නිවාරණ සංගමය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • ආර්.එම්.ඩී. රත්නායක මිය
 • ඒ.එල්.ඩේ.අල්විස් මිය
 • ආර්.පී.ධර්මදාස මිය
 • ඊ.එම්.ආර්.සමනලී මිය
 • මේනකා නවරත්න මිය
 • ඩී.පී.ඩේ.ගුණවර්ධන මයා

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය

විවාද සංගමය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • සංජය චතුරංග මයා
 • එන්.ජී.කෝෂිලා මිය
 • පුජ්‍ය සිරි සුභාවි හිමි
 • පුජ්‍ය සරණකිත්ති හිමි
 • කේ.පී.ඒ. දුලංජලී මිය
 • කේ.ඩී.එම්.එස්.පී.කේ. කුමාරසිංහ මිය

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය 

කුරුළු අධ්‍යන සංගමය

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • ඩබ්‍.ජී රුවන් කුොර
 • ජේ.ජී.පී ජයතුංග
 • එච්.ආර්.ඒ.එස් උදාරි
 • බී.ඩී ලක්මාලී

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය

විදේශ භාෂා සංගමය

මහින්දීය භාෂා අංශය අද්විතීය සේවයක් ඉටු කරනු ලබයි. රාජ්‍ය භාෂාවන්ට අමතරව හින්දි, ප්‍රංශ, ජපන් හා කොරියානු භාෂා ඉගැන්වීම් කටයුතු ද සිදු කරමින් සිසුන් හට නව ලෝකයට විවර වීමට අවස්ථා සලසා ඇත. භාෂා දින වැඩසටහන පවත්වා සිසු දරුවන්ගේ භාෂා වර්ධනය වැඩි දියුණු වීමට පිටුවහලක් විය.

පිහිටුවන ලද්දේ :

අරමුණ :

පරමාර්ථ :

භාරකාර ගුරුවරු :

 • උමාලි පතිරගේ මිය
 • රුවන්දිනි රණතුංග මිය
 • දම්මි පෙරේරා මිය
 • ගයනා හිරෝෂනි මිය
 • චාතුර්යා මදුරභාණී මිය
 • බුද්ධිනි කස්තුරිරත්න මිය

සභාපති :

ලේකම් :

භාණ්ඩාගාරික :

වැඩි විස්තරය