විෂය නිර්දේශ (Curriculum )

  • ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය මගින් ප්‍රකාශ කරන ලද විෂය නිර්දේශ සිංහල දෙමළ English යන භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම බාගැනීම සදහා පහත සදහන්  ලින්ක්  මගින් පිවිසෙන්න. ප්‍රථම වසරේ සිට උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශ සියලක්ම පහේ මෙහි අන්තර්ගත වේ.
  • අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරනු ලබන පෙළ පොත් සහ අමතර කියවීම් ද්‍රව්‍ය බාගැනීම සදහා අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තුමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න.
  • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නවතම තොරතුරු සහ විශේෂාංග සදහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිල වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න.
  • http://www.edulanka.lk වෙබ් අඩවිය මගින් දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන සියලුම අධ්‍යාපනික ක්‍රියාකාරකම් හා අධ්‍යාපනික තොරතුරු , විෂය නිර්දේශ , ඉ පොත්  , වෙනත් අධ්‍යාපනික මෙවලම්  මෙහි අන්තර්ගත වේ.
  • http://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් නිකුත් කරනු ලබන විෂය සම්බන්ද තොරතුරු හා ඉගෙනුම් හා ඉගැන්වීම් සම්බන්ද තොරතුරු සහ සම්පත් මෙම වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතව පවතී.
ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය
ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයවිෂය නිර්දේශ , ගුරු අත්පොත් , විෂය සම්බන්ද අනෙකුත් සම්පත්
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවඅධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරනු ලබන පෙළ පොත් සහ අමතර කියවීම් ද්‍රව්‍ය බාගැනීම සදහා පිවිසෙන්න
e-තාක්ෂලව
e-තාක්ෂලවe-තාක්ෂලව පාඩම් සහ තොරතුරු
වෙබ් පාඨශාලා
වෙබ් පාඨශාලා වෙබ් පාඨශාලා පාඩම්
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයඅධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ තොරතුරු හා සේවාවන්