විද්‍යාලිය මුල්‍යමය තොරතුරු

මුදල් ගෙවීමේ පිළිවෙල

ගිණුම ගෙවීම් නිර්දේශය අනුමැතිය සහතික කිරීම
පාසල් සංවර්ධන ගිණුම නි.වි. පරිපාලන ප්‍රසම්පාදන තාක්ෂණ කමිටුව විදුහල්පති නි.වි. පරිපාලන
පහසුකම් හා සේවා ගාස්තු ගිණුම ජේෂ්ඨ ගුරු නියෝජිත විදුහල්පති නි.වි. පරිපාලන
ගුරු වැටුප් චෙක්පත් සඳහා අත්සන් කිරීම නි.වි. පරිපාලන විදුහල්පති නි.වි. පරිපාලන
අංශික සංවර්ධන වයාපෘති නි.වි. අධයාපන සංවර්ධන විදුහල්පති නි.වි. පරිපාලන

චෙක්පත් සඳහා අත්සන් තැබීම

ගිණුම පළමු අත්සන දෙවන අත්සන
පාසල් සංවර්ධන සමිති ගිණුම විදුහල්පතිගේ නම භාණ්ඩාගාරික
පහසුකම් හා සේවා ගාස්තු විදුහල්පතිගේ නම ජේෂ්ඨ ගුරු නියෝජිත
ගුරු වැටුප් චෙක්පත් සඳහා අත්සන් කිරීම විදුහල්පතිගේ නම නි.වි. පරිපාලන