පාසලේ අභ්‍යන්තර සංවිධාන (Internal Organizations)

 • පාසල් කළමනාකරණ කමිටුව -2017

  • විදුහල්පති                                                                              එම්.ආර්.ඩී.කේ.ගුණරත්න මයා
  • නියෝජ්‍ය විදුහල්පති (සංවර්ධන                                     එච්.එන්. පෙරුම්බුලි මෙනවිය
  • නියෝජ්‍ය විදුහල්පති (පරිපාලන)                                    එල්.ජී. උදාන මයා
  • නියෝජ්‍ය විදුහල්පති (සැලසුම් හා විෂය සමගාමී)     ටී.ඩී. දිසා වීරක්කොඩි මිය
  • නියෝජ්‍ය විදුහල්පති (උසස් පෙළ)                                  එන්.එන්.අබේසේකර මිය
  • නියෝජ්‍ය විදුහල්පති (මධය)                                            ඒ.එම්.බී.රාජනායක මයා
  • සහකාර විදුහල්පති (කණිෂ්ඨ ද්විතියික)                     එච්.ජී.එන්.එම්.කුමාර මයා
  • නියෝජ්‍ය විදුහල්පති( කණිෂ්ඨ)                                      කාන්තිලතා මාපා මෙනවිය
  • අංශ ප්‍රධාන (උ .පෙළ විද්‍යා/ගණිත)                               එච්.පී.එරන්ද මයා
  • අංශ ප්‍රධාන (උ .පෙළ වාණිජ)                                           විරාජ් සාගර මයා
  • අංශ ප්‍රධාන (උ .පෙළ තාක්ෂණ)                                      අසංග රාමනායක මයා
  • අංශ ප්‍රධාන (උ .පෙළ කලා)                                               එස්.අයි.ආර්.පෙරේරා මයා
  • 11 ශ්‍රේණිය අංශ ප්‍රධාන                                                       ඩේ.සී.පී.ජේ විජේසුන්දර මයා
  • 10 ශ්‍රේණිය  අංශ ප්‍රධාන                                                     නිශාන්ත රොද්‍රිගෝ මයා
  • 09 ශ්‍රේණිය  අංශ ප්‍රධාන                                                     එච්.ජී. ප්‍රියංකා මිය
  • 08 ශ්‍රේණිය  අංශ ප්‍රධාන                                                     ළහිරු බණ්ඩාරනායක මයා
  • 07 ශ්‍රේණිය  අංශ ප්‍රධාන                                                     එස්.පී.සී. සමරසිංහ මිය
  • 06 ශ්‍රේණිය  අංශ ප්‍රධාන                                                     තිවංක නයනජිත් මයා
  • භාණ්ඩාගාරික – පාසල් සංවර්ධන සමිතිය                  ඩිරෝෂන් ගුණවර්ධන මයා
  • ගුරු නියෝජිත
   • පුජ්‍ය එම්.සරණකිත්ති හිමි
   • එම්.ඒ. දීපානි මිය
   • ඊ.පී.ඩී.එස්. පතිරණ මයා
   • රුවන් හෙට්ටිආරච්චි මයා
   • ජේ.එන්.ප්‍රභාත් ඉන්දික මයා
   • අයි.ඩී.අයි.පී. ඉද්දමල්ගොඩ මයා

 • කාල සටහන් මණ්ඩලය

  1. එච්.එන්.පෙරුම්බුලි (නි.වි.) (සභාපති)
  2. එස්.අයි.ආර්.පෙරේරා
  3. ආර්.එල්.යූ.ඒ. රූපසිංහ
  4. වින්ද්‍යානි චන්ද්‍රසිරි
  5. ඊ.එම්.ආර්. සමන්මලී
  6. එම්.යූ.නවරත්න
  7. වී.පී. එගොඩගේ
  8. එස්.කේ.එස්.පි.සමරසිංහ

 • ප්‍රජා සම්බන්ධතා සංවර්ධන කමිටුව

  1. එච්. ජී.මනෝජ් කුමාර (ස.වි.) (සභාපති)
  2. ඩිරෝෂන් ගුණවර්ධන
  3. ඒ.ජී.එච්.රත්න කුමාරි
  4. දමිඳු ජයසේකර
  5. ඔමාලි රාධිකා
  6. කලානි රණවීර

 • වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන කමිටුව

  1. එම්. ඒ. දීපානි (සභාපති)
  2. එස්. එච්. එන්. එස්. සිල්වා
  3. ඩිරෝෂන් ගුණවර්ධන
  4. එම්.ජි.ඩි. ප්‍රියදර්ශනී
  5. එස්.ඩබ්.එන්.ප්‍රියංකකා

 • උපදේශන හා චරිත සංවර්ධන කමිටුව

  1. එම්. ඒ. දීපානි (සභාපති)
  2. එච්.ජී.ප්‍රියංකා
  3. අශෝකා බාලසූරිය
  4. රංගිකා රණසිංහ
  5. එස්.එස්.එස්. විදානගමගේ
  6. පුජ්‍ය එස්. සිරිසුභාවී

 • පුස්තකාල සංවර්ධන කමිටුව

  1. එච්. එන්. පෙරුම්බුලි (නි.වි.) (සභාපති)
  2. ඩේ.සි.පි.ජේ. විජේසුන්දර
  3. එල්.ආර්.ඒ.ඩි.හිරෝිෂනි
  4. පී.එස්. විජේසිංහ
  5. ඩේ.එම්.බී.විතාරණ
  6. අමාලි ආරියවංශ
  7. ආර්.ඒ.රුවන්දිනි රණතුංග
  8. ආර්.ඒ.ටී. නිසංසලා

 • විද්‍යාගාර සංවර්ධන කමිටුව

  1. ආර්. ඒ. ඩී. දේ. දේ. ගුණවර්ධන(සභාපති)
  2. ඊ.කේ.මධුමාධවී
  3. වී.පී.එගොඩගේ
  4. එම්.කේ.කේ.මුණසිංහ
  5. එච්.පී.එරන්ද
  6. එල්.එස්.එල්.ඩයස්
  7. එස්.පී. තලගල

 • ක්‍රීඩා සභාව

  1. එම්.ආර්.ඩී.කේ.ගුණරත්න (විදුහල්පති)
  2. උදාන ගීගනගේ( නියෝජ්‍ය විදුහල්පති – පරිපාලන)
  3. ටි.ඩි. දිසා වීරක්කොඩි(නියෝජ්‍ය විදුහල්පති – සැලසුම් හා විෂය සමගාමී)
  4. ජේ. එන්. ප්‍රභාත් ඉන්දික (ක්‍රිඩා පරිපාලක)
  5. එස්. එච්. එච්. ගයන්ති
  6. ඩී. ආර්. එම්. සේනාධිපති
  7. කේ. ඒ. එන්. එස්. කුඹලාතර
  8. එච්. එම්. එස්. එස්. අමරසිංහ
  9. එස්. ඒ. ආර්. කේ. සමරසිංහ
  10. කේ. ඩී. පී. හිරුණිකා
  11. අයි.ආර්. රුවන් සම්පත්

 • පන්ති සංවර්ධන කමිටුව

  1. කේ.එම්.ඉෂානි (සභාපති)
  2. කේ. එම්. ලියනගම
  3. ඊශාන්ගනී එළමල්දෙනිය
  4. සී.පී.එම්. චාතූර්යා මධුරභානි
  5. ආර්.ඒ.එච්. රණසිංහ
  6. එම්.යු.ඒ.පෙරේරා
  7. ඊ.එම්. රූබසිංහ
  8. ඩි.වයි.සූරියආරච්චි

 • අධ්‍යාපන සංවර්ධන කමිටුව

  1. එච්. එන්. පෙරුම්බුලි (නි.වි.) (සභාපති)
  2. එච්. ජී. ප්‍රියංකා
  3. එම්. ඒ. දීපානි
  4. අශෝකා බාලසූරිය
  5. එල්.එස්.එල්.ඩයස්
  6. ජි.එල්.විරාජ් සාගර
  7. එච්.එම්.ඩි.එන්. හේරත්
  8. ජේ.ඩබ්.ඩබ්.වෙත්තසිංහ

 • භෞතික සම්පත් සංවර්ධන කමිටුව

  1. උදාන ගීගනදේ(නි.වි.) (සභාපති)
  2. අයි.ඉද්දමල්ගොඩ
  3. ඊ.පී.ඩී.එස්. පතිරන
  4. පාලිත අමරතුංග
  5. ඩබ්.ඒ.ඒ.ඉසුරංග
  6. ළහිරු බණ්ඩාරනායක
  7. ජේ.ඒ.එස්.කරුණාලසේන

 • දත්ත බැංකුව

  1. වින්දයානි චන්ද්‍රසිරි (සභාපති)
  2. ජේ.ඒ.එච්.පියුමාලි ජයසූරිය
  3. සන්දීපනී ජයතුංග
  4. ජී.ඩී.එම්.මධුශාන්ත
  5. ආර්.එල්.යූ.ඒ. රූපසිංහ
  6. නුවන්දි දිනුකා
  7. බි.බී.එල්.පෙරේරා
  8. ඒ.ඩබ්.ඒ. අල්විස්
  9. ආර්.එම්.ජේ.එල්. රත්නායක
  10. කේ හෝරවලවිතාන

 • උත්සව සංවිධාන කමිටුව

  1. එච්. එන්. පෙරුම්බුලි (නි.වි.) (සභාපති)
  2. ඩේ.සි.පි.ජේ. විජේසුන්දර
  3. එල්.ආර්.ඒ.ඩි.හිරෝිෂනි
  4. පී.එස්. විජේසිංහ
  5. ඩේ.එම්.බී.විතාරණ
  6. අමාලි ආරියවංශ
  7. ආර්.ඒ.රුවන්දිනි රණතුංග
  8. ආර්.ඒ.ටී. නිසංසලා

 • විදුලිය හා නඩත්තු කටයුතු කමිටුව

  1. ඊ.පී.ඩි.එස්.පතිරණ (සභාපති)
  2. ආර්.ඒ.ඩි.ජේ. ගුණවර්ධන
  3. එස්.කුඹලාතර
  4. පාලිත අමරතුංග
  5. කේ.ඩී.ලජ්.එල්. ප්‍රියසාද්
  6. වයි.කේ.එස්.වසන්ත

 • විනය මණ්ඩලය

  1. අදීක්ෂණය : එම්.ආර්.ඩී.කේ.ගුණරත්න මයා ( විදුහල්පති)
  2. එච්.එන්.පෙරුම්බුලි මෙනවිය (නියෝජ්‍ය විදුහල්පති)
  3. එල්.ජී. උදාන ගීගනගේ මයා (නියෝජ්‍ය විදුහල්පති)
  4. ටී.ඩී.ඩී විරක්කොඩි මිය (නියෝජ්‍ය විදුහල්පති)
  5. කාන්තිලතා මාපා මෙනවිය (නියෝජ්‍ය විදුහල්පති)
  6. නීතා අබේසේකර මිය (නියෝජ්‍ය විදුහල්පති)
  7. ඒ.එම්.බී. රාජනායක මයා (නියෝජ්‍ය විදුහල්පති)
  8. මනෝජ් කුමාර මයා (සහකාර විදුහල්පති)
  9. නිශාන්ත රොද්‍රිගෝ මයා (ප්‍රධාන විනය පාලක – බාලක)
  10. එච්.ජී.ප්‍රියංකා මිය (ප්‍රධාන විනය පාලක – බාලිකා)
  11. ඉෂාන් ඉද්දමල්ගොඩ මයා (උසස් පෙළ අංශය)
  12. කේ.පී.ඒ.දුලංජලී මිය (උසස් පෙළ අංශය)
  13. චරිත් විලජ්සුන් ර මයා (මධය අංශය)
  14. අශෝකා බාලසූරිය (මධය අංශය)
  15. ළහිරු බණ්ඩාරනායක මයා (කණිෂ්ඨ ද්විතියික අංශය)
  16. හර්ෂණී දෙවිනුවර මිය (කණිෂ්ඨ ද්විතියික අංශය)
  17. එම්.ඒ.දීපානි මිය (කණිෂ්ඨ අංශය)
  18. තිවංක නයනජිත් (කණිෂ්ඨ අංශය)

 • ගුරු සංවර්ධන හා සුභසාධක කමිටුව

  1. එම්.එම්.කාන්තිලතාමාපා (නි.වී.)
  2. රුවන් හෙට්ටිආරච්චි
  3. කේ.ආර්.අනුරාධා
  4. පී.ඩබ්.එල්.ජේ.ගුණසිංහ
  5. වයි.කේ.එස්.වසන්ත
  6. රමනි විජේතිලක
  7. එස්.එච්.එස්.ගයන්ති

 • මුලය සම්පත් සංවර්ධන කමිටුව

  1. උදාන ගීගනගේ (නි.වි)
  2. ඩිරෝෂන් ගුණවර්ධන
  3. අසංග රාමනායක
  4. එච්. එම්. ආර්. ටී. බණ්ඩාර
  5. කේ.ටී.සී. සිල්වා
  6. ජේ.එම්.ඒ.ජේ.එස්. මුණසිංහ
  7. ඩබ්.එම්.ප්‍රභානි

 • සෞන්දර්ය හා රසවින්දන කටයුතු සංවර්ධන කමිටුව

  1. එච්. ඒ. ටී. නයනජිත්
  2. ජේ.ඒකනායක
  3. එන්. එස්. පී. සිල්වා
  4. ආර්. හෙට්‍ිආරච්චි
  5. එන්. බී. ඩේ. ගුණවර්ධන
  6. බී.ඩී.අචලා ගාමිනි
  7. එම්.එම්.පාලිත
  8. අනුරාධා පෙරේරා
  9. එන්.පී.එස්.වික්‍රමනායක
  10. ආර්.එම.ටී.සී. රණසිංහ
  11. අනෝමා ජයරත්න

 • අධයාපන හා කේෂ්ත්‍ර චාරිකා කමිටුව

  1. උදාන ගීගනගේ (නි.වි.)
  2. එස්.එච්.එන්.එස්.සිල්වා
  3. වෙනුවර පින්නවල
  4. අයි.ඩී.ජේ.පී. ඉද්දමල්ගොඩ
  5. කේ.ටී.සී. සිල්වා
  6. එන්.එස්.ඒ.කොස්තා

 • කාර්යාල සංවර්ධන කමිටුව

  1. උදාන ගීගනගේ (නි.වී.)
  2. කේ.එම්. ඉශානි
  3. එස්.එන්.අමරසේකර
  4. කේ. කෝෂිලා
  5. ටී.ඩි.එස්. චතුරංග
  6. ඒ.එල්.ඩේ. අල්විස්
  7. එම්.ඩේ.කේ.යූ.කේ.ජයසේකර
  8. කේ.ජී.ඩි.ගුණවර්ධන

 • භාෂා සංවර්ධන කමිටුව

  1. එච්. එන්.පෙරුම්බුලි (නි.වි.)
  2. ධම්මිකා නානායක්කාර
  3. ඩයනා හිරෝශනී
  4. ඊ.එම්.ඒ.ටී.කේ. ඒකනායක
  5. එස්.සුගන්යා
  6. ආර්.එම්.ඩී. රත්නායක
  7. කේ.ඒ.ඩී.පී.ඒ. කිරිහේන
  8. යූ.ජේ.පතිරගේ
  9. ජේ.එන්.සූරියාරච්චි
  10. එම්.පී.ඒ.ඩි.ජයසේකර
  11. කේ.ඒ.සී.එස්. පෙරේරා
  12. ඩබ්.ජී.යූ. ලක්මාලි
  13. ජි.එච්.කේ.ලක්ෂ්මි

 • ශිෂය නායක අධීක්ෂණ මණ්ඩලය

  මණ්ඩලය භාර ආචාර්ය : එම්.ඒ.වී.ආර්.ඩී. ප්‍රසාද් කුමාර

  1. දේශානි ගුණරත්න (කණිෂ්ඨ අංශය)
  2. එම්.ඩී.එන්.ධන්වන්තරී (කණිෂ්ඨ අංශය)
  3. එච්.ජී. ප්‍රියංකා (කණිෂ්ඨ ද්විතියික අංශය)
  4. හර්ෂනී දෙවිනුවර (කණිෂ්ඨ ද්විතියික අංශය)
  5. ළහිරු බණ්ඩාරනායක (කණිෂ්ඨ ද්විතියික අංශය )
  6. පුජ්‍ය සිරි සුභාවි හිමි (කණිෂ්ඨ ද්විතියික අංශය)
  7. චමනි විජෙසේකර (මධය අංශය)
  8. ධම්මිකා නානායක්කාර (මධය අංශය)
  9. උමාලි පතිරගේ (උසස් පෙළ අංශය)
  10. කේ.ඒ.දුලංජලී (උසස් පෙළ අංශය)
  11. ඉෂාන් ඉද්දමල්ගොඩ (උසස් පෙළ අශය)