4595

2. දරුවා ඇතුළත් කිරීම සඳහා පහත සඳහන් ලියවිලි හා දරුවාද සමග 2021 නොවැම්බර් මස 03 වන දින, ඔබ වෙත මීට පෙර යොමු කර ඇති කැදවීමේ ලිපියේ සඳහන් වේලාවට පැමිණෙන ලෙස දන්වමි.

2.1 ඔබ වෙත යොමුකර ඇති කැදවීමේ ලිපිය.
2.2 අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ටාර් විසින් අත්සන් කරන ලද උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත් 02ක්.
2.3 ශිෂ්‍ය කාර්ය දර්ශනය (අස්වීමේ සහතිකය )
2.4 ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රතිඵල සහතිකය (විදුහල්පති විසින් සහතික කරන ලද )
2.5 සාමාන්‍ය ෆයිල් කවර 02 ක්, රුපියල් 15 ක මුද්දර 2ක් හා ලිපිනය නොලියූ 9 x 4 ප්‍රමාණයේ ලියුම් කවර 02 ක්.
2.6 පාසල් සංවර්ධන සමිති ගාස්තු = රු. 3500.00
පහසුකම් හා සේවා ගාස්තුව = රු. 60.00

2.7 ශිෂ්‍ය ආධාර ලබන්නේ නම්,
2.7.1 හෝමාගම අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් පාසල් සඳහා විදුහල්පති විසින් සහතික කරන ලද බී ආකෘතිපත්‍රය පමණක් ප්‍රමාණවත් වන අතර ඔබ අයත් වන්නේ හෝමාගම කලාපයෙන් බැහැර වෙනත් කලාපයකට නම් එම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයෙන් ලබා ගන්නා ලද බී ආකෘතිය ද සමග බී ආකෘති දෙකම රැගෙන ආ යුතුය.

2.7.2 ශිෂ්‍යාධාර සඳහා හෝමාගම ලංකා බැංකුවේ ගිණුමක් විවෘත කර බැංකු පොතේ ගිණුම් අංකය සඳහන් කොටසේ ඡායා පිටපත් දෙකක් ද රැගෙන ආ යුතුය.

3. ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් අධ්‍යාපනය හැදෑරීමට බලාපොරොත්තු වන සිසුන් සඳහා තෝරා ගැනීමේ පරීක්ෂණය පසුව පැවැත්වේ, එම පරීක්ෂණයෙන් සමත් වන සීමිත ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක් සඳහා පමණක් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් අධ්‍යාපනය ලැබීමට අවස්ථාව හිමිවන අතර නියමිත දින දරුවා එම පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. එම තෝරාගැනීමේ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල ලබා දෙන තුරු ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉගෙනුම ලැබීමට අපේක්ෂිත දරුවන්ගේ අස්වීම් සහතික ලබා නොගැනීම වඩාත් යෝග්‍ය වේ.

4. විධිමත් පූර්ව දැනුම් දැනුම් දීමකින් තොරව නියමිත දින නොපැමිණෙන අයදුම්කරුවන් පිළිබඳව නැවත සලකා නොබලන බව වැඩිමනත් ව දන්වමි.

වැදගත් – අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ අංක ED/09/12/03/02/26 හා 2021.04.09 දිනැති ලිපිය ප්‍රකාරව ශිෂ්‍යත්ව දකුණු 177 හා ඊට වැඩි දරුවන් පමණක් මෙම අදියරේ දී ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ලකුණු සනාථන පරීක්ෂාවට යටත්ව ඇතුළත් කරන බව කාරුණිකව දන්වමි. යම් හෙයකින් ඊට අඩු ලකුණු ලාභීන් වෙතොත් අස්වීමේ සහතිකය ලබා නොගත යුතු අතර නියෝජ්‍ය විදුහල්පති උදාන ගීගනගේ මයා (0112755577) වෙත දුරකථනයෙන් අමතා ඒ බව දැන්විය යුතුය.

විද්‍යාලයට පැමිණීමේ දී covid-19 වසංගත තත්වය පාලනය සඳහා වන සෞඛ්‍ය උපදෙස් තරයේ අනුගමනය කළ යුතු වේ. මුහුණු ආවරණ පැළඳීම අනිවාර්ය ය.

අසනීප තත්වයන් වෙතොත් මෙදින නොපැමිණ ඒ බව දුරකථනයෙන් මගින් දැනුම් දී වෙනත් දිනයක් ලබා ගත යුතුය.

විදුහල්පති (එම්.ආර්.ඩී.කේ.ගුණරත්න)

lmshome


Mahinda Rajapaksha College – Homagama

මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය – හෝමාගම

2021newstudent

විද්‍යාලයට 6 වෙනි ශ්‍රේණියේ දරුවන් සඳහා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයට  තෝරා ගැනීමේ විභාගය (2021/03/04) සහ සිසුන් බඳවා ගැනීම (2021/05/07) යන සියල්ලම නැවත දැනුම් දෙන තුරු කල් දමා ඇත, අදාල දිනයන් නැවත මෙහි දන්වනු ලැබේ.

එම්. ආර්. ඩී.කේ. ගුණරත්න
(විදුහල්පති )

Floating Bar – Soft Blue

Content Only – For use with page builders or block editor

testhome

Default Theme

Light Box

Enterprise Blue

Hello Box