පාසල් කාර්යමණ්ඩලය (School Staff)

විද්‍යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලය අධ්‍යන හා අනධ්‍යන ලෙස ප්‍රධාන කොටස් දෙකකි. අධ්‍යන කටයුතු වලට සෘජුවම සහභාගිවන ගුරු භවතුන් සහ අනෙකුත් පරිපාලන සේවාවන් අධ්‍යන කාර්ය මර්දලයට අන්තර්ගත වේ .පාසලේ සෑම ක්‍රියාකාරකමක් සදහම වක්‍ර ආකාරයෙන් සහ සම්බන්ද වන කාර්ය මණ්ඩලය අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයයි. මොවුන් ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියා සිදු නොකරන අතර එම ක්‍රියාවලියන්ට  සහයෝගය දක්වයි

අධ්‍යන කාර්යමණ්ඩලය
අධ්‍යන කාර්යමණ්ඩලයAcademic StaffSee More
අනධ්‍යන කාර්යමණ්ඩලය
අනධ්‍යන කාර්යමණ්ඩලයNon Academic StaffSee More

School Profession Structure